ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Θα τα λάβετε σε 1 - 2 μέρες στη πόρτα σας!

Όροι Χρήσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ιστοχώρος www.thermobag.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής : ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοχώρος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική εμπορική επιχείρηση ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΦΜ 112113246, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ίμβρου 1, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@thermobag.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 216 8004889 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του www.thermobag.gr μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.


ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα εμπορικά σήματα «Thermobag» το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermobag.gr. Κάθε χρήστης-πελάτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής χάριν συντομίας, "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως της φύσης της περιήγησής του σε αυτό, ήτοι αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία σκοπούσα στην αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συγκατατίθεται πλήρως και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους κάτωθι όρους. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους, καλείται με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, και να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας εν γένει.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δύναται,οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή μέσω των παρόντων όρων χρήσης.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Οι δια του παρόντος ιστοτόπου εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπολοίπους. Η μη ενάσκηση από τη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν οδηγεί σε παραίτησή της από τα δικαιώματά αυτά.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.


Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της συναλλακτικής καλής πίστης, δεν ευθύνεται και ως εκ τούτου δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από παραδρομή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και δύναται να διορθώνει αυτά οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η παρουσίαση των προϊόντων στον παρόντα διαδικτυακό χώρο συνιστά πρόσκληση προς στον χρήστη της ιστοσελίδας για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης, και η ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων υποβολή πρότασης από τον χρήστη της ιστοσελίδας, η οποία δεσμεύει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μόνον όταν ρητώς την αποδεχθεί.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ως έχουν", “as is”. Η μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή απεικόνιση των προς πώληση προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει χρωματικά (σε ένταση ή σε αποχρώσεις) από την διά ζώσης εικόνα τους αναλόγως των δυνατοτήτων της συσκευής ή της οθόνης του χρήστη- πελάτη. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του www.thermobag.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, βίντεο και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thermobag.gr και της ατομικής επιχείρησης Π. Σπηλιόπουλος, ΑΦΜ 112113246, ΔΟΥ Αμαρουσίου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με τα εμπορικά σήματα «Thermobag» ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους ορισμούς του νόμου και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με τα εμπορικά σήματα «Thermobag» για:

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Περιορισμένη άδεια

Το thermobag.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστοχώρου και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον παρόντα ιστότοπο και στα στοιχεία του και υπόκειται στους εξής περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα του ιστοτόπου και των στοιχείων του, όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαραχθεί ή να παρουσιαστεί δημοσίως, ή να διανεμηθεί ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.thermobag.gr

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων διαδικτυακού περιεχομένου. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε έναν φιλοξενούμενο ιστότοπο, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιους ιστοτόπους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οιαδήποτε συνδεδεμένη και μη ιστοσελίδα.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κινούμενη πάντοτε εντός του σχετικού νομικού πλαισίου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των σχετικών ιστοσελίδων.

Οι χρήστες του www.thermobag.gr έχουν το δικαίωμα της ακώλυτης πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν και γενικά να ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τα άρθρα 11- 13 (Ν.2472/1997), όπως ισχύει.


Ποια δεδομένα συλλέγονται

Ζητείται από τους επισκέπτες του ιστοχώρου μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στον ιστοχώρο μας και/ή να στείλουν e-mail στο info@thermobag.gr.


Χρήση των Πληροφοριών:

Το thermobag.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το thermobag.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστοχώρο μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, πιθανόν τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή και κάποιου τραπεζικού λογαριασμού, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένο μέλος του www.thermobag.gr ή/και για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια των συναλλαγών του, ο χρόνος δε διατήρησης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την απόκτησή τους.


Για ποιους σκοπούς

Τρεις είναι οι σκοποί που διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

1. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

• Για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν στο thermobag.gr (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).

• Για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων.

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα εμπορεύματα και υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, προσφορές, newsletter, κ.λ.π.).

• H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητάς της να επικοινωνεί με τους χρήστες στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τηλεφωνικά για λόγους προώθησης νέων προϊόντων ή ενημέρωσης περί προσφορών και προωθητικών ενεργειών, δεν θα χρησιμοποιεί όμως καταχρηστικά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

• Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα ή επιθυμεί να διαγραφεί από το σύστημα αποστολής newsletters, μπορεί να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία ή να ενημερώσει εγγράφως για το αίτημα του χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας του www.thermobag.gr.

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

• Για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες και τις αγορές τους στο www.thermobag.gr.

Το thermobag.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το thermobag.gr, (iv) ειδικές προσφορές του thermobag.gr, (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το thermobag.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thermobag.gr.

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι χρήστες. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μόνο για όσο χρόνο αναφέρεται ανωτέρω.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη μ' αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thermobag.gr. Στις περιπτώσεις ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτη επιχείρηση, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ απαιτεί και δεσμεύει την συνεργαζόμενη επιχείρηση να συμμορφώνεται με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή έγκαιρα εξαιτίας της εκ μέρους του χρήστη αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται εκ νέου να ενημερώνει το www.thermobag.gr για τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή σε αυτά.


Ασφάλεια - Προϋποθέσεις Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα thermobag.gr θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών των χρηστών/πελατών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους προστατεύοντας σας από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Η κρυπτογράφηση ισχύει αφενός σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων και αφετέρου κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης, καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν γνωστοποιούνται.

Το thermobag.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL Secure Site Certificate από την Comodo, για την κρυπτογραφημένη ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων των χρηστών καθώς και για την πιστοποίηση ασφαλών συναλλαγών, δίνοντας στους πελάτες την ενθάρυνση να ολοκληρώσουν με ασφάλεια τις συναλλαγές τους γνωρίζοντας ότι κάθε πληροφορία που μοιράζονται είναι μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο επικυρώνεται από μια αξιόπιστη Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών όπως η Comodo.

Το SSL Secure Site Certificate είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών servers. Η τεχνολογία του συγκεκριμένου πρωτόκολλου SSL SecureSiteCertificate θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη και η χρήση του προστατεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός server καθώς κρυπτογραφούνται και προστατεύονται από μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.

Πρόσβαση υποκειμένου - Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το thermobag.gr επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση καθώς και να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν εκουσίως εισφέρει στο thermobag.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το thermobag.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το thermobag.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστοχώρου ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το thermobag.gr μέσω του www.thermobag.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thermobag.gr ή τηλεφωνικά στο 216 8004889. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του thermobag.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στον παρόντα ιστότοπο εξαρτάται κυρίως από εσάς.


Cookies

Το thermobag.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστοχώρου του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το thermobag.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτόν, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν διάφορες "διάρκειες ζωής"και η εύρεση και περιήγησή τους είναι δυνατή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο Μόνο τοthermobag.gr έχει πρόσβαση στα cookies του thermobag.gr. Στα cookies που τοποθετούνται από τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση τα ίδια τα τρίτα μέρη.

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, όπως για παράδειγμα του Internet Explorer, του Safari, του Firefox ή του Chrome, μπορείτε να ορίσετε ποια cookies θα αποδέχεστε και ποια θα απορρίπτετε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστοχώρος www.thermobag.gr.


Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το thermobag.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον ιστοχώρο του, και τα σχετικά με αυτόν προϊόντα και υπηρεσίες, ακολούθως ανανεώνεται και η παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το thermobag.gr

Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστοχώρο αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτού.ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Πλοηγηθείτε στο www.thermobag.gr, επιλέξτε τα εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε μέσα από την μεγάλη συλλογή του www.thermobag.gr. Προσθέστε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» (SHOPPING BAG) κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας στο www.thermobag.gr. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε την παραγγελία σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, και μετά ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σας που σας ζητούνται και επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια, αφού ελέγξουμε τη παραγγελία σας και τα αποθέματά μας θα σας στείλουμε ένα δεύτερο e-mail, στο οποίο θα επιβεβαιώνουμε όλα τα στοιχεία της παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων που ζητήσατε και θα ολοκληρώνεται η σύμβαση μας και θα οριστικοποιείται το περιεχόμενό της..


Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να σας αποσταλούν κανονικά, εφόσον δεν μας δηλώσετε κάτι διαφορετικό.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωση και καταχώρησή της στο thermobag.gr και πριν την αποστολή της σε εσάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το thermobag.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thermobag.gr και τηλεφωνικά στο 216 8004889.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Μέθοδοι Πληρωμών

Α/Α Απαιτούμενος χρόνος συναλλαγής Επιπλέον έξοδα Κόστος Επιστροφή χρημάτων
1 Αντικαταβολή με Speedex Βάσει τόπου προορισμού 2,00€ (Πίστωση)
2 Πιστωτική ή χρεωστική κάρτας μέσω VivaPayments, Paypal Στιγμιαία Όχι
3 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Από την ημ/νια επιβεβαίωσης της κατάθεσης, άμεσα. Ενδέχεται η τράπεζα σας να χρεώσει έξοδα για τη συναλλαγή.
4 Παραλαβή και εξόφληση του ποσού στο σημείο παραλαβής Στιγμιαία Όχι


Όροι Πληρωμών

• Στο thermobag,gr όλες οι παραγγελίες επεξεργάζονται έως τις 15:00 και αποστέλλονται αυθημερόν. Οι παραγγελίες μετά τις 15:00 επεξεργάζονται από εμάς την επόμενη εργάσιμη μέρα (Τα Σαββατοκύριακα δε θεωρούνται εργάσιμες).

• Σημειώστε πως σε περίπτωση που δε λάβετε και το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας (κοιτάξτε ακόμα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα) και το δεύτερο e-mail που κάνει τη σύμβαση οριστική επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει περαστεί η παραγγελία.

• Όλες οι παραγγελίες κρατούνται στο κατάστημα μας έως και 10 μέρες.

• Αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα έλλειψη κάποιου προϊόντος από τον κατασκευαστή) ή τα προϊόντα που έχετε διαλέξει δεν βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να βρούμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση για την εξυπηρέτησή σας και η παραγγελία σας θα σταλεί από εμάς ακριβώς την ημέρα που θα συλλέξουμε τα προϊόντα.


1. Αντικαταβολή

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, πρέπει να καταβάλλετε την αντίστοιχη αξία των εμπορευμάτων της παραγγελίας σας κατά την παραλαβή τους από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η χρέωση είναι 2,00 € για όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Τα προϊόντα έρχονται στη διεύθυνσή σας με την SPEEDEX courier και εσείς πληρώνετε το συνολικό αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα υπάρχει άμεση επικοινωνία (τηλεφωνικά ή/και με e-mail) για τυχόν διευκρινήσεις και επιβεβαιώσεις πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η παραγγελία αποστέλλεται εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα ότι η παραγγελία του δρομολογείται και έχει δώσει την σύμφωνη συγκατάθεση του.

Για παραγγελίες άνω των 200,00 € με αντικαταβολή πιθανά να σας ζητήσουμε ένα μέρος του ποσού ως προκαταβολή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή άνω των 500,00 € δεν γίνονται δεκτές. Επιλέξτε πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή κατάθεση σε λογαριασμό ή παραλαβή και εξόφληση από το σημείο παραλαβής.

Σε περίπτωσή που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας τη μέθοδο της αντικαταβολής είναι υποχρεωτικό να μας καταχωρήσετε έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα επιστρέψουμε τα χρήματά σας σε περίπτωση υπαναχώρησης.


2. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω Viva Payments (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS) και Paypal.

Αν διαθέτετε πιστωτική/χρεωστική κάρτα VISA, VISA ELECTRON, Master Card, Maestro, American Express, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια μέσα από την φόρμα παραγγελίας μας.

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Oι συναλλαγές σας με πιστωτική κάρτα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται μέσω Τράπεζας και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Την ορθότητα και ασφάλεια των συναλλαγών σας εγγυάται η χρήση πρωτοκόλλου SSL της Comodo.

Εξάλλου μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε την παραγγελία σας και μέσω PayPal. Για τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής η συναλλαγή σας γίνεται μέσω της ασφαλής σελίδας του PayPal ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο.


3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να μας καταθέσετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς μας, τους οποίους τηρούμε στην ALPHA BANK.

Παρακαλούμε, μετά από την κατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας για την επιβεβαίωσή της και στείλετε το αποδεικτικό με email στο info@thermobag.gr. Στην αιτιολογία γράψτε τον αριθμό παραγγελιας σας που λάβατε στο email και το επώνυμο σας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση μέσω webbanking από άλλη τράπεζα εκτός των παραπάνω συνεργαζόμενων με την επιχείρηση μας, ενδέχεται η τράπεζα να σας χρεώσει έξοδα τραπέζης για τη συναλλαγή, για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

Εάν η τράπεζά σας, σας χρεώνει για την συναλλαγή πρέπει να καταθέσετε το ακριβές ποσό της παραγγελίας συν την τυχόν προμήθεια της τράπεζάς σας. Η επεξεργασία της παραγγελίας πραγματοποιείται από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης.

Αριθμός λογαριασμού Alpha Bank: 310002002032290

IBAN: GR9601403100310002002032290

Δικαιούχος Λογαριασμού: Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθμός λογαριασμού Eurobank: 0026.0055.68.0200751580

IBAN: GR9402600550000680200751580

Δικαιούχος Λογαριασμού: Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


H κατάθεση του ποσού προς πληρωμή μπορεί να γίνει εντός 3 ημερών στους παραπάνω λογαριασμούς. Πέραν των 3 ημερών και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία η παραγγελία σας ακυρώνεται.


4. Παραλαβή και εξόφληση του ποσού στο σημείο παραλαβής

Για να παραλάβετε και να εξοφλήσετε το ποσό στο σημείο παραλαβής, επιλέξτε από τους τρόπους αποστολής ''σημείο παραλαβής'' και από τους τρόπους πληρωμής ''αντικαταβολή''. Το ωράριό μας είναι Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 18:00. Για την παραλαβή της παραγγελίας σας θα ζητηθεί να μας επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα και να μας πείτε το αριθμό παραγγελίας που σας εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας υποδείξατε.

Όταν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί θα σας ειδοποιήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ώστε να γνωρίζετε πότε μπορείτε να περάσετε να την παραλάβετε.

Η διεύθυνση μας είναι Ίμβρου 1, 151,24 Μαρούσι


Πολιτική Τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο Φ.Π.Α.), συνιστώνται από το thermobag.gr και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών εμπορευμάτων της σχετικής αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το www.thermobag.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης κατά την παραλαβή του εμπορεύματος θα καταβάλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν στο www.thermobag.gr κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας του.ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Τιμοκατάλογος

Α/Α Τρόπος Αποστολής Προορισμός Παράδοσης Κόστος Χρόνος Παράδοσης
Αποστολή Αντικαταβολή Επιστροφή
1 Courier Speedex Αττική 3,00€
Δωρεάν**
2,00€ 3,00€ 1-2 Μέρες
Υπόλοιπη Ελλάδα 3,00€
Δωρεάν**
2,00€ 3,00€ 2-3 Μέρες
2 Σημείο παραλαβής Αττική Ίμβρου 1, 151 24 Μαρούσι Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Κατόπιν συνεννόησης

*Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν για συνολικό βάρος παραγγελίας έως 3kgr. 

** Για παραγγελία αξίας άνω των 40€, τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Ισχύει για συνολικό βάρος παραγγελίας έως 3kgr.

Για παράδοση σε δυσπρόσιτη περιοχή η επιπλέον χρέωση είναι 1,50€ με ΦΠΑ.


Όροι Αποστολών

1.Στο thermobag.gr όλες οι παραγγελίες έως τις 15:00 επεξεργάζονται και αποστέλλονται αυθημερόν. Οι παραγγελίες μετά τις 15:00 επεξεργάζονται από εμάς την επόμενη εργάσιμη μέρα (Τα Σαββατοκύριακα δε θεωρούνται εργάσιμες).

2.Σημειώστε πως σε περίπτωση που δε λάβετε και το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας (κοιτάξτε ακόμα και στα ανεπιθύμητα μηνύματα) και το δεύτερο e-mail που κάνει τη σύμβαση οριστική επικοινωνήστε μαζί μας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει περαστεί η παραγγελία.

3.Αν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως για παράδειγμα έλλειψη κάποιου προϊόντος από τον κατασκευαστή) ή τα προϊόντα που έχετε διαλέξει δεν βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να βρούμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση για την εξυπηρέτησή σας και τα προϊόντα που παραγγείλατε θα σας αποσταλούν ακριβώς την ημέρα που θα τα συλλέξουμε.

4.Εάν η παραγγελία σας υπερβαίνει τα 3kgr, πριν την αποστολή της θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη διευκρίνηση των εξόδων και την επιλογή της καλύτερης δυνατής αποστολής. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή των προϊόντων δεν θα προχωρήσει προτού λάβουμε από εσάς έγγραφη επιβεβαίωση της του τελικού κόστους της παραγγελίας σας.

5.Οι αποστολές των παραγγελιών σας πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακων, αργιών και γενικών απεργιών και οι παραδόσεις γίνονται κατά τις ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών.

6.Η εκτέλεση της παραγγελίας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργείται εντός (2) εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής και εντός (3) εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών ενδέχεται η παράδοση της παραγγελίας να γίνει σε (4) εργάσιμες ημέρες.

7.Παρέχουμε την δυνατότητα στους πελάτες να παρακολουθούν την πορεία της παραγγελίας τους μέσω του link της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών που θα κοινοποιείται στο ενημερωτικό e-mail επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας από το www.thermobag.gr που θα αποστέλλεται στον πελάτη.

Σε περίπτωση αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας, για την διασφάλιση του κατόχου της, η παράδοση της παραγγελίας γίνεται αυτοπροσώπως στον αγοραστή/κάτοχο της κάρτας με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της πιστωτικής κάρτας. Εναλλακτικά, μπορεί να παραλάβει την παραγγελία σας, τρίτο οριζόμενο από εσάς πρόσωπο επιδεικνύοντας έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς καθώς και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.


1. Αποστολή με Courier SPEEDEX

• Για όλες τις παραγγελίες τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Ισχύει για συνολικό βάρος παραγγελίας έως 3kgr.

• Για παράδοση σε δυσπρόσιτη περιοχή η επιπλέον χρέωση είναι 1,50€ με ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε τρόπο αποστολής μέσω courier και τρόπο πληρωμής μέσω αντικαταβολής η επιπλέον χρέωση είναι 2,00€ με ΦΠΑ.

Οι ώρες παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνονται απ' τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σε περίπτωση που δε μπορείτε να παραλάβετε σ' αυτό το χρονικό διάστημα, έχετε την επιλογή να παραλάβετε από το κατάστημα της SPEEDEX με τη βοήθεια του κωδικού αποστολής που σας στέλνουμε μέσω e-mail.

Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών για προορισμό εντός Αττικής είναι από 1 έως 2 εργάσιμες μέρες. Για προορισμούς προς Υπόλοιπη Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης είναι από 2 έως 3 εργάσιμες μέρες

Αν, για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απαιτήσετε την παραγγελία σας νωρίτερα η επιθυμείτε παράδοση Σάββατο μπορείτε να μας καλέσετε για να δούμε πως μπορούμε να την τροποποιήσουμε ώστε να την έχετε το συντομότερο δυνατόν. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτησή σας.


2. Σημείο παραλαβής

Το thermobag.gr σας δίνει τη δυνατότητα να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε Δωρεάν από το σημείο παραλαβής , ακόμα και αυθημερόν εφόσον είναι διαθέσιμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το σημείο παραλαβής μας βρίσκεται στην οδό Ίμβρου 1, 151 24 στο Μαρούσι Αττικής.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Στο thermobag.gr, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας εφαρμόζουμε μια πολύ ευέλικτη πολιτική επιστροφών.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της και τη ακριβούς απεικόνισης των προϊόντων, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Η επιστροφή προϊόντων είναι δυνατή στο thermobag.gr, εντός 14 ημερών από την παράδοσή τους. Συγκεκριμένα έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε είτε να σας αντικαταστήσουμε το προϊόν που αγοράσατε με ένα άλλο, είτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Παρακάτω αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων, εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε κάποιο εμπόρευμα που αγοράσατε από το www.thermobag.gr .


Δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος

•Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει αποστολή μέσω της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας courier Speedex (και μόνο με αυτή την εταιρεία για να ισχύει το πλεονέκτημα δωρεάν αντικατάστασης), μας ειδοποιείτε, τηλεφωνικά ή μέσω mail για την επιθυμία σας να αντικαταστήσετε το προϊόν, και εντός ευλόγου χρόνου σας αποστέλλουμε το νέο προϊόν. Για τη παραλαβή του νέου προϊόντος εσείς πρέπει πρώτα να παραδώσετε στην courier το παλιό προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε, ώστε να οδηγηθεί αυτό στην επιχείρησή μας και να ελέγξουμε για τυχόν βλάβες ή φθορές. Εφόσον ελέγξουμε το προς αντικατάσταση προϊόν και διαπιστώσουμε ότι δεν έχει υποστεί βλάβες ή φθορές, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σας αποστέλλουμε μέσω courier το νέο προϊόν. Η αποστολή του νέου προϊόντος πραγματοποιείται με δική μας χρέωση και εσείς επιβαρύνεστε μόνο το ποσό που στοιχίζουν τα μεταφορικά έξοδα από εμάς προς εσάς (η δωρεάν αντικατάσταση ισχύει μόνο για την πρώτη αλλαγή στην εκάστοτε παραγγελία).

•Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει την παραγγελία από το σημείο παραλαβής μας, μας ειδοποιείτε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ότι επιθυμείτε την αντικατάστασή της. Όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη, θα σας ειδοποιήσουμε τηλεφωνικά ή και με email ώστε να γνωρίζετε πότε μπορείτε να περάσετε να την παραλάβετε. Το ωράριο μας είναι Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 18:00 και για την παραλαβή του νέου προϊόντος θα χρειαστεί: 1. Να έχετε μαζί σας τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αλλάξετε, 2. Την αστυνομική σας ταυτότητα και 3. Τον αριθμό παραγγελίας που σας εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας υποδείξατε. Η διεύθυνσή μας είναι Ίμβρου 1, Μαρούσι, 15124.

•Εάν επιλέξετε να ασκήσετε το παραπάνω δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος σας γνωρίζουμε ότι επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. Σε περίπτωση διαφοράς της τιμής μεταξύ του προς αντικατάσταση προϊόντος και του νέου που παραγγέλλετε, η διαφορά καλύπτεται με πιστωτικό κουπόνι της επιχείρησής μας.


Όροι αντικατάστασης του προϊόντος

Σε περίπτωση που επιλέξετε να αντικαταστήσετε το προϊόν, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι παρακάτω όροι:

1. Επιστροφές προϊόντων προς αντικατάσταση γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραδόθηκε το προς αντικατάσταση προϊόν σε εσάς ή σε υποδειχθέν από εσάς πρόσωπο ή και σε μεταφορική εταιρεία άλλη από αυτές που στον παρόντα ιστοχώρο προτείνονται.

2. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν, όπως π.χ. η απόδειξη λιανικής πώλησης, το Δελτίο Αποστολής κ.λπ.

3. Δεν επιστρέφονται και δεν αντικαθίστανται:

•Τα κατά παραγγελία προσωποποιημένα προϊόντα (customized)

•Τα προιόντα που έχουν παραγγελθεί από τον πελάτη με παραγγελία που δεν υπερβαίνει τα 30€ .

•Τα προιόντα που παραγγέλθηκαν από πελάτη στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή από νομικό πρόσωπο.

•προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

4. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση.


Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:

•Να μην έχει πλυθεί

•Να μην έχει βγει από την συσκευασία του

•Να μην έχει «προσωποποιηθεί»

5. Εάν το προϊόν έχει αγοραστεί κατά την διάρκεια προσφοράς ή με εκπτωτικό κουπόνι, τότε η τιμή του είναι ίση με τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν από τον πελάτη για την αγορά του.

Παρακαλούμε σημειώστε πως τα έξοδα της επιστροφής τα χρεώνεται η επιχείρηση μόνο σε περίπτωση δικού μας λάθους ή ελαττωματικού προϊόντος και εφόσον χρησιμοποιηθεί η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία courier Speedex. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το πελάτη.


Απλή διαδικασία επιστροφής με Speedex.

• Επικοινωνείτε μαζί μας με email ή τηλεφωνικά.

• Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

• Ειδοποιούμε εμείς αντίστοιχα την Speedex για την παραλαβή του δέματος.

• H Speedex παραλαμβάνει το προς επιστροφή προϊόν μαζί με τα συνοδευτικά του έγγραφα .

• Ελέγχουμε το προς επιστροφή προϊόν, για ύπαρξη τυχόν φθορών ή βλαβών.

• Δίνουμε εντολή στη Speedex να σας παραδώσει το νέο πακέτο


Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καθώς και αυτά της επαναπροώθησης των προϊόντων στον πελάτη, υπό τον όρο ότι τηρείται ο αποδεικνυόμενος εγγράφως, προτεινόμενος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τρόπος επιστροφής.


Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του προϊόντος δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier, ή σε κατάστημα που διατηρεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με το εμπορικό σήμα "thermobag". Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς θα γίνεται, ενόψει capital controls και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης στην επιχείρηση. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί που αφορούν στη μεταφορά κεφαλαίων η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ως εξής:

Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ πλέον. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τον πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή τα χρήματα θα επιστρέφονται στον πελάτη είτε με παραλαβή τους από αυτόν από το κατάστημα της επιχείρησης είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη που αυτός θα υποδεικνύει.

•Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το thermobag.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε αυτόν ή σε οποίον αυτός υπέδειξε. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν (κατεβάστε εδώ το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης).

• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται, αφού ελέγξει το προϊόν για τυχόν φθορές, να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

• Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής- παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα πληρωμής εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο πληρωμής άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο πληρωμής που προσφέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται, ενόψει capital controls και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης κατά τη συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί που αφορούν στη μεταφορά κεφαλαίων η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται ως εξής:

Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντοςέχει καταβληθεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το σημείο παραλαβής", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το σημείο παραλαβής στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από τον πελάτη μέσω του εντύπου υπαναχώρησης είτε τοις μετρητοίς από το κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα να προβεί σε συμψηφισμό.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

• Κατά παραγγελία προσωποποιημένα προϊόντα (customized)

• Προιόντα που έχουν παραγγελθεί από τον πελάτη με παραγγελία που δεν υπερβαίνει τα 30€ .

• Προιόντα που παραγγέλθηκαν από πελάτη στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή από νομικό πρόσωπο.

• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

Ακύρωση της παραγγελίας:

Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο πριν την ημερομηνία αποστολής της από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας.ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος thermobag.gr δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση ή άλλο θέμα σας σχετικά με το www.thermobag.gr, σχετικά με αλλαγή/επιστροφή εμπορεύματος ή έχετε κάποιο σχόλιο ή παράπονο για την παραγγελία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν δεν λάβετε άμεση απάντηση στο αίτημα σας (εντός 24 ωρών - εκτός Σαββατοκύριακου) ή κρίνετε ότι το θέμα σας χρειάζεται άμεση εξυπηρέτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 216 8004889 (καθημερινά από 10:00πμ έως 16:00μμ εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thermobag.gr.